Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 108/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 108/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 108/2016 “Për një ndryshim dhe disa shtesa në ligjin nr.8730, datë 18.1.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor””.

Nr. Dekretit 9870
Tiranë, më 21.11.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI