Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 108/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 108/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 108/2015, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 139, datë 15.5.2009, “Për pensionet shtetërore suplementare të punonjësve të universiteteve, të shkollave të larta, Qendrës së Studimeve Albanologjike, Akademisë së Shkencave dhe të gjitha institucioneve të tjera kërkimore publike në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë tituj shkencorë””.

Nr. Dekretit 9284
Tiranë, më 23.10.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI