Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 106/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 106/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 106/2014  “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 222, datë 4.2.2010, “Për miratimin e kontratës së lidhur ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë “EUROCOPTER” për furnizimin me 5 helikopterë të mesëm shumërolësh” të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8690
Tiranë, më 22.08.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI