Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 106/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 106/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 106/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8097
Tiranë, më 12.04.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI