Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 102/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 102/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 102/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 7814
Tiranë, më 8.11.2012

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI