Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 10/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 10/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 10/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8308, datë 18.3.1998, “Për transportet rrugore”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9453
Tiranë, më 01.03.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI