Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 101/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 101/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 101/2015 “Për disa shtesa në ligjin nr. 10 273, datë 29.4.2010, “Për dokumentin elektronik””.
Nr. Dekretit 9271
Tiranë, më 12.10.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI