Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 101/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 101/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 101/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8653, datë 31.7.2000 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 8072
Tiranë, më 29.03.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI