Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 101/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 101/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 101/2012 “Për ratifikimin e kontratës për blerje aksionesh të shoqërisë “HEC Lanabregas”, sh.a., Tiranë, lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë “Ujësjellës – kanalizime”, sh.a., Tiranë”.

Nr. Dekretit 7813
Tiranë, më 8.11.2012

    PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI