Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 100/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 100/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 100/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9875, datë 14.2.2008, “Për metrologjinë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9270
Tiranë, më 12.10.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI