Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 100/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 100/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 100/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 193, datë 3.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale””.
Nr. Dekretit 8071
Tiranë, më 29.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI