Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit nr. 41/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit nr. 41/2014

D E K R E T
PËR SHPALLJE LIGJI
DHE
DHËNIEN E PËLQIMIT PËR HYRJEN
NË FUQI MENJËHERË TË LIGJIT

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe 4 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, bazuar në kërkesën e Kuvendit,

D e k r e t o j

Neni 1

Shpalljen e ligjit nr. 41/2014 “Për një shtesë në ligjin nr. 8668, datë 23.11.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar”.

Neni 2

Dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit nr. 41/2014 “Për një shtesë në ligjin nr. 8668, datë 23.11.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar”.

        Neni 3

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë
Nr. Dekretit 8546
Tiranë, më 21.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI