Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit nr. 128/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit nr. 128/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI DHE DHËNIEN E PËLQIMIT PËR HYRJEN

NË FUQI MENJËHERË TË LIGJIT

Në mbështetje të nenit 84, pikat 1 dhe 4, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Neni 1

Shpalljen e ligjit nr. 128/2016 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9981, datë 08.09.2008 “Për miratimin e nivelit të tarifës doganore”, të ndryshuar”.

Neni 2

Dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit nr. 128/2016 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9981, datë 08.09.2008 “Për miratimin e nivelit të tarifës doganore”, të ndryshuar”.

Neni 3

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë
Nr. Dekretit 9904
Tiranë, më 23.12.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI