Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit 5/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit 5/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI DHE DHËNIEN E PËLQIMIT PËR HYRJEN
NË FUQI MENJËHERË TË LIGJIT

Në mbështetje të nenit 84, pikat 1 dhe 4, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Neni 1

Shpalljen e ligjit nr. 5/2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”.

Neni 2

Dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit nr. 5/2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”.

Neni 3

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë
Nr. Dekretit 9420
Tiranë, më 09.02.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI