Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji 32/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji 32/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 32/2014 “Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar””.
Nr. Dekretit 8543
Tiranë, më 21.04.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI