Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 13/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 13/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 13/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””.
Nr. Dekretit 8506
Tiranë, më 24.02.2014  

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI