Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e z. Nasip Naço, ministër i Drejtësisë

Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e z. Nasip Naço, ministër i Drejtësisë

D E K R E T

PËR

SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Nasip Naço, ministër i Drejtësisë, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekreti 9314
Tiranë, më 10.11.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI