Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e zotit Ilirjan Celibashi, ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin

Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e zotit Ilirjan Celibashi, ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin

D E K R E T
PËR
SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Ilirjan Celibashi, ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin, shkarkohet nga detyra.

                        .

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8697
Tiranë, më 27.08.2014  

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                   BUJAR NISHANI