Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e zotit Erion Veliaj, ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e zotit Erion Veliaj, ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

D E K R E T
PËR
SHKARKIM  MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

 

Zoti Erion Veliaj, ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shkarkohet nga kjo detyrë

 

Neni 2

 
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
 
Nr. Dekretit  9090
Tiranë, më 11.05.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI