Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e zotit Aldo Bumçi nga detyra e ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve

Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e zotit Aldo Bumçi nga detyra e ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve

D E K R E T
PËR
    SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti  Aldo Bumçi, ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, shkarkohet nga detyra.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
 Nr. Dekretit  8086  
Tiranë, më 3  Prill 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI