Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e zonjës Eglantina Gjermeni, ministër i Zhvillimit Urban dhe Turizmit

Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e zonjës Eglantina Gjermeni, ministër i Zhvillimit Urban dhe Turizmit

D E K R E T
PËR
        SHKARKIM  MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zonja Eglantina Gjermeni, ministër i Zhvillimit Urban dhe Turizmit, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit  8912  
Tiranë, më 27 Janar 2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                                        BUJAR NISHANI