Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e Zëvendëskryeministrit, z. Niko Peleshi

Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e Zëvendëskryeministrit, z. Niko Peleshi

D E K R E T

PËR

SHKARKIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Niko Peleshi, Zëvendëskryeministër i Republikës së Shqipërisë, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10353
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI