Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e z. Shkëlqim Cani, ministër i Financave

Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e z. Shkëlqim Cani, ministër i Financave

D E K R E T
PËR
SHKARKIM  MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Shkëlqim Cani, ministër i Financave, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9427
Tiranë, më 17 Shkurt 2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI