Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e ministrit të Shëndetësisë, z. Ilir Beqaj

Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e ministrit të Shëndetësisë, z. Ilir Beqaj

D E K R E T

PËR

SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Ilir Beqaj, ministër i Shëndetësisë, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10081
Tiranë, më 19 Mars 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI