Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e ministrit të Punëve të Brendshme, z. Fatmir Xhafaj

Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e ministrit të Punëve të Brendshme, z. Fatmir Xhafaj

D E K R E T

PËR

SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Fatmir Xhafaj, ministër i Punëve të Brendshme, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10355
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI