Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për një ndryshim në dekretin nr. 754, datë 13.01.1994 "Për dhënie shtetësie shqiptare"

D E K R E T

PËR NJË NDRYSHIM NË DEKRETIN NR. 754,  DATË 13.01.1994, “PËR DHËNIE SHTETËSIE SHQIPTARE”

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D E K R E T O J

Neni 1

Ndryshimin e pikës 34 të nenit 1 të dekretit nr. 754, datë 13.01.1994, « Për dhënie shtetësie shqiptare », nga “Antonio Belusci” në “Antonio Bellusci”.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 18.07.2014 Nr. dekretit: 8636   

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI

]]>