Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të znj. Elida Petoshati, ambasadore në Kanada

Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të znj. Elida Petoshati, ambasadore në Kanada

D E K R E T

PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të neneve 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

 
Zonja Elida Petoshati, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Kanada, rezident.
 

Neni 2

 
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9215
Tiranë, më 04.09.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI