Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të z. Spiro Koçi, ambasador pranë Misionit të OSBE-së dhe organizatave ndërkombëtare në Vjenë

Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të z. Spiro Koçi, ambasador pranë Misionit të OSBE-së dhe organizatave ndërkombëtare në Vjenë

D E K R E T

PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të neneve 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Spiro Koçi, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë pranë Misionit të OSBE-së dhe organizatave ndërkombëtare në Vjenë, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9321
Tiranë, më 19.11.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI