Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të z. Sami Shiba, ambasador në Republikën e Rumanisë

Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të z. Sami Shiba, ambasador në Republikën e Rumanisë

D E K R E T

PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 21, pika 2 të ligjit nr. 9095, datë 3.7.2003 “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Sami Shiba, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Rumanisë, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8684
Tiranë, më 20.08.2014 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                   BUJAR NISHANI