Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të z. Rudi Hado, ambasador në Mbretërinë e Suedisë rezident, në Republikën e Finlandës dhe në Mbretërinë e Norvegjisë, jorezident

Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të z. Rudi Hado, ambasador në Mbretërinë e Suedisë rezident, në Republikën e Finlandës dhe në Mbretërinë e Norvegjisë, jorezident

D E K R E T

PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të neneve 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 21, pika 2, dhe 31, pikat 1 dhe 2, të ligjit nr. 9095, datë 3.7.2003 “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Rudi Hado, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Suedisë, rezident, si dhe e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Finlandës dhe në Mbretërinë e Norvegjisë, jorezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8344
Tiranë, më 10.10.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                   BUJAR NISHANI