Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të z. Kujtim Morina, ambasador në Shtetin e Kuvajtit, rezident

Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të z. Kujtim Morina, ambasador në Shtetin e Kuvajtit, rezident

D E K R E T

PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të neneve 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Kujtim Morina, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Shtetin e Kuvajtit, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9390
Tiranë, më 06.01.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI