Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të z. Agim Isaku, ambasador në Republikën e Sllovakisë

Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të z. Agim Isaku, ambasador në Republikën e Sllovakisë

D E K R E T
PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të neneve 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Agim Isaku, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Sllovakisë, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9187
Tiranë, më 23.07.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                   BUJAR NISHANI