Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të Komandantit të Brigadës së Mbështetjes Rajonale dhe daljen në lirim, Gjeneral Brigade Abaz Liman Lleshi

Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të Komandantit të Brigadës së Mbështetjes Rajonale dhe daljen në lirim, Gjeneral Brigade Abaz Liman Lleshi

D E K R E T
PËR
LIRIM NGA DETYRA DHE DALJE NË LIRIM

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 8, të nenit 7 të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për Pushtetet dhe Autoritetet e Komandimit dhe të Drejtimit Strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, dhe me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D e k r e t o j

Neni 1

Gjeneral Brigade Abaz Liman Lleshi, lirohet nga detyra e Komandantit të Brigadës së Mbështetjes Rajonale dhe del në lirim.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. i dekretit 8188
Tiranë, më 21.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                  BUJAR NISHANI