Presidenti Nishani dekreton lirim nga detyra nr. 7753

Presidenti Nishani dekreton lirim nga detyra nr. 7753

D E K R E T
PËR
LIRIM NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 8, të nenit 7 të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për Pushtetet dhe Autoritetet e Komandimit e të Drejtimit Strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D e k r e t o j

Neni 1

Gjeneral Brigade Qemal Demçe SHKURTI, lirohet nga detyra e Shefit të Kabinetit të Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. i dekretit 7753
Tiranë, më 16.08.2012
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                  BUJAR NISHANI