Presidenti Nishani dekreton lirim dhe emërim në detyrë nr. 7750

Presidenti Nishani dekreton lirim dhe emërim në detyrë nr. 7750

D E K R E T
PËR
LIRIM DHE EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 93 dhe pikës 3 të nenit 169 të Kushtetutës, të pikës 6 dhe 8, të nenit 7 të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për Pushtetet dhe Autoritetet e Komandimit dhe të Drejtimit Strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, dhe me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D e k r e t o j

Neni 1

Gjeneral Major Zyber Fasli DUSHKU, lirohet nga detyra e Zëvendësshefit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura dhe emërohet Komandant i Forcës Tokësore.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. i dekretit 7750
Tiranë, më 16.08.2012

                       PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                  BUJAR NISHANI