Presidenti Nishani dekreton largimin nga detyra të zonjës Erviola Stoja, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës për Krimet e Rënda Tiranë

Presidenti Nishani dekreton largimin nga detyra të zonjës Erviola Stoja, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës për Krimet e Rënda Tiranë

D E K R E T

PËR
         LARGIM PROKURORI

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 149 pika 3 të Kushtetutës, si dhe të nenit 8, pika 2, gërma “c” dhe të nenit 27, pika 1, gërma “a”, të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm,

D e k r e t o j

Neni 1

Zonja Erviola Stoja, me detyrë prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës për Krimet e Rënda Tiranë, largohet nga kjo detyrë sipas kërkesës së saj për dorëheqje.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
  Nr. Dekretit  8861
 Tiranë, më 19 Dhjetor 2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                               BUJAR NISHANI