Presidenti Nishani dekreton largimin nga detyra të prokurorit Rushit Hamzallari për shkak të plotësimit të moshës për dalje në pension

Presidenti Nishani dekreton largimin nga detyra të prokurorit Rushit Hamzallari për shkak të plotësimit të moshës për dalje në pension

D E K R E T

PËR
         LARGIM PROKURORI

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 149 pika 3 të Kushtetutës, si dhe të nenit 8, pika 2, gërma “c” dhe të nenit 27, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Rushit Hamzallari, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së  Shkallës së Parë Pogradec, për shkak të plotësimit të moshës për dalje në pension, largohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
  Nr. Dekretit  8890
 Tiranë, më 8 Janar  2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                                       BUJAR NISHANI