Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 55/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 55/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 55/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008, “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar””.
Nr. Dekretit 8610
Tiranë, më 20.06.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI