Presidenti Nishani dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 154/2014

Presidenti Nishani dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 154/2014

D E K R E T
PËR
KTHIMIN E LIGJIT NR. 154/2014 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT”.

Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 154/2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.
Nr. Dekretit 8851
Tiranë, më 19.12.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            
BUJAR NISHANI