Presidenti Nishani dekreton kthimin e ligjit nr. 161/2013

Presidenti Nishani dekreton kthimin e ligjit nr. 161/2013

D E K R E T

PËR

KTHIMIN E LIGJIT NR. 161/2013 “PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV ME FUQINË E LIGJIT, NR. 5, DATË 30.9.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 152/2013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL””.

Në mbështetje të neneve 93 dhe 85, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 161/2013 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 5, datë 30.9.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil””.
Nr. Dekretit 8383
Tiranë, më 08.11.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI

(kliko për arsyet e kthimit)