Presidenti Nishani dekreton fillimin e funksionimit të gjykatave administrative

Presidenti Nishani dekreton fillimin e funksionimit të gjykatave administrative

D E K R E T

PËR

FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATAVE ADMINISTRATIVE

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të nenit 70, pika 5, të ligjit nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, me propozim të Ministrit të Drejtësisë,

D e k r e t o j

Neni 1

Funksionimi i gjykatave administrative fillon më datë 4 nëntor 2013.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit  8349
Tiranë, më 14.10.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

                                                    BUJAR NISHANI