Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Xhezair Zaganjori, kryetar të Gjykatës së Lartë

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Xhezair Zaganjori, kryetar të Gjykatës së Lartë

D E K R E T

PËR

EMËRIMIN E  KRYETARIT TË GJYKATËS SË LARTË

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 136, pika 1 dhe 2 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

 Neni 1

Zoti Xhezair Zaganjori, emërohet kryetar i Gjykatës së Lartë.

Neni  2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
 Nr. Dekretit  8120
Tiranë, më 24 prill 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                                        BUJAR NISHANI