Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Xhezair Zaganjori, anëtar të Gjykatës së Lartë

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Xhezair Zaganjori, anëtar të Gjykatës së Lartë


D E K R E T
PËR
EMËRIMIN E ANËTARIT TË GJYKATËS SË LARTË


Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 136, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

 Neni 1

Zoti Xhezair Zaganjori, emërohet anëtar i Gjykatës së Lartë.

Neni  2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8065
Tiranë, më 22 Mars 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                       BUJAR NISHANI