Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Tom Ndreca, anëtar të Gjykatës së Lartë

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Tom Ndreca, anëtar të Gjykatës së Lartë

 D E K R E T
      PËR
EMËRIMIN E  ANËTARIT TË GJYKATËS SË LARTË

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 136, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

 Neni 1

Zoti  Tom Ndreca, emërohet  anëtar i Gjykatës së Lartë.

Neni  2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit   8116
Tiranë, më 19.04. 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                       BUJAR NISHANI