Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Petrit Aliaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Petrit Aliaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë

D E K R E T
PËR
EMËRIM GJYQTARI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 136, pika 4, të Kushtetutës si dhe të nenit 12, të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Petrit Aliaj, emërohet gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8360
Tiranë, më  21 tetor 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

                                                     BUJAR NISHANI