Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Nasip Naço, Ministër i Drejtësisë

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Nasip Naço, Ministër i Drejtësisë

D E K R E T

PËR
       EMËRIM  MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti  Nasip Naço, emërohet Ministër i  Drejtësisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8315    
Tiranë, më 11 shtator 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                                        BUJAR NISHANI