Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Kujtim Vraniçi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Kujtim Vraniçi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

D E K R E T

PËR

EMËRIM GJYQTARI

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 12, pika 1, të ligjit nr.9877 datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Kujtim Vraniçi emërohet gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9864
Tiranë, më 21.11.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI