Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Kudusi Shahu, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Kudusi Shahu, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme

D E K R E T

PËR
          EMËRIM PROKURORI

Në mbështetje të nenit 149, pika 3 të Kushtetutës, si dhe të neneve 17, 18 dhe 43 pika 2 të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm,

D ekretoj

Neni 1

Zoti Kudusi Shahu, emërohet prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8202
Tiranë, më 28.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                      BUJAR NISHANI