Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Halim Kosova, ministër i Shëndetësisë

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Halim Kosova, ministër i Shëndetësisë

D E K R E T
PËR
         EMËRIM  MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Halim Kosova, emërohet ministër i Shëndetësisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
 Nr. Dekretit  8088  
Tiranë, më 3  Prill 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                                        BUJAR NISHANI