Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Gjergj Teneqexhiu, ambasador në Japoni, rezident

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Gjergj Teneqexhiu, ambasador në Japoni, rezident

D E K R E T
PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Gjergj Teneqexhiu, emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Japoni, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9575
Tiranë, më 05.05.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI